Algemene voorwaarden


Definities

1. Aanbieder: Fittastic Food.
2. Klant: degene met wie Fittastic Food een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Fittastic Food en klant samen.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Fittastic Food en klanten.

Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Fittastic Food en de klant komt tot stand door middel van online inschrijven op de Fittastic Food website.
2. De overeenkomst tussen Fittastic Food en de klant is geldig vanaf de eerst gedane betaling aan Fittastic Food.
3. Wanneer een klant binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de overeenkomst, is Fittastic Food gemachtigd om kosten voor reeds uitgevoerde werkzaamheden en diensten in rekening te brengen.
4. De overeenkomst tussen Fittastic Food en de klant wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur die de partijen zijn overeengekomen. De contractduur bedraagt een eenmalig advies, één, drie of 6 maanden. De overeenkomst kan niet tussentijds worden stopgezet, gepauzeerd of gewijzigd.
5. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.

Abonnementskosten

1. Vanaf de ingangsdatum is de klant het afgesproken bedrag verschuldigd aan Fittastic Food. De ingangsdatum wordt bepaald tijdens het intakegesprek dat volgt op de online inschrijving.
2. De klant is het afgesproken bedrag over de gehele contractduur verschuldigd. Het afgesproken bedrag kan in één keer of in maandelijkse termijnen worden voldaan.
3. Bij het uitblijven van de betaling van de klant binnen de gestelde termijn, wordt de klant een betalingsherinnering gestuurd. De klant heeft twee weken na dagtekening betalingsherinnering de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Wanneer de klant niet binnen deze twee weken de betaling heeft voldaan wordt het resterende verschuldigde bedrag direct en volledig opeisbaar door Fittastic Food. De vordering hiervoor wordt uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die hiervoor gemaakt dienen te worden zijn voor rekening van de klant.
4. Wanneer de klant een betalingsachterstand heeft en deze niet heeft voldaan twee weken na herinnering, behoudt Fittastic Food zich het recht om de overeenkomst tussen beide partijen te beëindigen met instandhouding van de betalingsverplichting van de klant.
Diensten en verplichtingen

1. Fittastic Food levert persoonlijk voedings- en leefstijladvies op maat.
2. De levering van diensten door Fittastic Food zal geschieden vanaf de overeengekomen ingangsdatum.
3. Vanwege het feit dat de diensten van Fittastic Food uitsluitend online geleverd worden, is Fittastic Food niet aansprakelijk voor eventuele virussen, malware of andere digitale schade.
4. Fittastic Food raadt de klant aan om alvorens te starten met Fittastic Food de huisarts te raadplegen.
5. De klant verklaart dat alle door de klant verstrekte informatie en gegevens juist en volledig zijn. De klant is zelf verantwoordelijk om deze gegevens actueel te houden en Fittastic Food te informeren over eventuele veranderingen.
6. De klant gaat akkoord dat geleverde diensten en informatie door Fittastic Food niet worden verstrekt aan derden. Bij overtreding is de klant daarvoor volledig aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

1. Fittastic Food is niet aansprakelijk voor schade van de klant als gevolg van onjuist gebruik van de geleverde diensten of het onjuist opvolgen van adviezen vanuit Fittastic Food.
2. De diensten van Fittastic Food zijn resultaatgericht van aard. Fittastic Food is echter niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaten.
3. Fittastic Food is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant of het verzwijgen daarvan.
4. Fittastic Food is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte als gevolg van het gebruik van de door Fittastic Food geleverde diensten.

Intellectueel eigendom

1. De door Fittastic Food gebruikte ontwerpen, afbeeldingen, informatie en andere inhoud mogen niet door de klant worden gekopieerd of gewijzigd. Daarnaast is het de klant verboden om bovenstaande openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken tenzij dit schriftelijk is overeengekomen tussen beide partijen.
2. De relevante rechten van het intellectuele eigendom zijn van toepassing op alle door Fittastic Food gebruikte ontwerpen, afbeeldingen, informatie en overige inhoud. De klant gaat hiermee akkoord door een overeenkomst aan te gaan met Fittastic Food.